Restauracja: Już otwarta! Wt-Sb 13:00–22:00, Nd 12:00–22:00
Rezerwacje: +48 505 795 196

REGULAMIN
SERWISU

SPIS TREŚCI:
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 • BILETY
 • DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW
 • SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
 • FAKTURA
 • WSTĘP I UCZESTNICTWO
 • ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI
 • REKLAMACJE
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • PRAWO WŁAŚCIWE
 • DANE OSOBOWE
 • WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

01 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1.

    Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.appassionata.com.pl prowadzony jest przez Annę Cichoń prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Cichoń wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków NIP 6451833194, REGON 362439037, adres poczty elektronicznej: kontakt@appassionata.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 505 795 196.

 • 1.2.

    Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego.

 • 1.3.

    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

02 PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • 2.1.

    Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty Serwisu Internetowego oraz rodzaju biletów oraz zaznaczeniu miejsc na planie sali, w której odbywa się wybrane wydarzenie (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca numerowane) lub wybraniu liczby miejsc/pakietów nienumerowanych (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca nienumerowane) należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.

 • 2.2.

    W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w Serwisie www.appassionata.com.pl. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu oraz zaksięgowaniu środków na rachunku Restauracji Appassionaty Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w Serwisie oraz – bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci wiadomości tekstowej. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

 • 2.3.

    W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online za pośrednictwem Dotpay Sp. z o.o. Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w Serwisie www.appassionata.com.pl. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Dotpay Sp. z o.o. Po otrzymaniu przez Restaurację Appassionata od Dotpay Sp. z o.o. informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

 • 2.4.

    Rezerwacja jest zobowiązująca dla Serwisu Appassionata jako Organizatora wydarzenia artystycznego, dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w Serwisie Appassionata. W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w Serwisie Appassionata następuje po dokonaniu opłaty za rezerwację, po weryfikacji zgodności literowego kodu lub numeru rezerwacji otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów i podanego przez Klienta podczas płatności.

 • 2.5.

    W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem Dotpay Sp. z o.o., wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w Serwisie Appassionata następuje po otrzymaniu przez Appassionata potwierdzenia z Dotpay Sp. z o.o. o dokonaniu płatności przez Klienta.

 • 2.6.

    W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Managerem Restauracji pod adresem: kontakt@appassionata.com.pl, lub pod numerem telefonu: +48 791 233 911. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

 • 2.7.

    Zamówienia grupowe (obejmują rezerwacje biletów dla grup powyżej 10 osób) są realizowane przez Managerem Restauracji. Aby złożyć zamówienie grupowe należy skontaktować się drogą mailową kontakt@appassionata.com.pl, lub pod numerem telefonu: +48 791 233 911.

03 BILETY

 • 3.1.

    Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju wydarzenia bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na bilecie. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takie postępowania, bilet traci swoją ważność.
  Klient powinien przechowywać bilety w bezpiecznym miejscu. Restauracja Appassionata nie ponosi odpowiedzialności za utracone bilety.
  Duplikaty biletów wystawiane są wyłącznie w sytuacji, gdy Organizator wydarzenia przewiduje taką możliwość. Wydawanie duplikatów może wiązać się z koniecznością zapłaty opłaty administracyjnej.
  Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie do Restauracja Appassionata, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.
  Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. Restauracja Appassionata w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. Restauracja Appassionata zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona na stronie internetowej. Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przysłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji biletów.
  Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania biletów na poszczególne wydarzenia.
  Nie można łączyć biletu z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, o ile nie zostanie wyrażona przez Restaurację Appassionata formalna pisemna zgoda.
  Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia.

 • 3.2.

    W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży Restauracji Appassionata dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator Restauracji Appassionata.
  Zamieszczona w Systemie Restauracji Appassionata mapka z planem sali ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali, w tym widoczności z poszczególnych miejsc sali udziela Organizator. U Organizatora Klient powinien w razie wątpliwości poszukiwać informacji w tym zakresie.
  W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami, w ramach wydarzeń podmiotem zobowiązanym do rozpatrzenia reklamacji jest Restauracja Appassionata jest Organizator danego wydarzenia.
  W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży Restauracja Appassionata, pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznanie się przez Klientów z aktualną ofertą Restauracji Appassionata.
  Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej w ramach systemu sprzedaży Restauracja Appassionata np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, Restauracja Appassionata nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie Restauracja Appassionata pozostaną jedynie bilety droższe).
  W przypadku nie gotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.
  Do ceny biletów na poszczególne wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie lub opłaty wprowadzone przez Organizatora wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

04 DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

 • 4.1.

    Przy rezerwacji, po opłaceniu rezerwacji, jej odbiorca odbiera bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. Restauracja Appassionata nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). Restauracja Appassionata nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, na który przesyłane są „bilety domowe”.

 • 4.2.

    Bilety zakupione z opcją odbioru na miejscu wydarzenia należy odebrać w Restauracji Appassionata nie wcześniej niż na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem o ile Restauracja Appassionata nie poinformuje rezerwujących o innych warunkach odbioru. Bezwzględnym warunkiem odbioru biletów jest podanie osobie wydającej bilety nazwiska oraz unikalnego numeru rezerwacji. Numer rezerwacji i hasło należy zachować w ścisłej tajemnicy - serwis Restauracja Appassionata nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji lub hasła osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie numeru rezerwacji lub hasła w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji.
  Bilety uważa się za odebrane w momencie odebrania zadrukowanych blankietów od sprzedawcy.

05 SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 • 5.1.

  Na wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności: przelew online, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK, portfele elektroniczne, płatność gotówką. W przypadku zakupu biletów w Restauracja Appassionata możliwa jest płatność kartą lub gotówką.

 • 5.2.

  W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Restauracja Appassionata Klient zostanie przekierowany do Dotpay Sp. z o.o.. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego Dotpay Sp. z o.o. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych odpowiada Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką., zgodnie ze swoim regulaminem.

 • 5.3.

  Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Restauracja Appassionata, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online, oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://") Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach internetowych odpowiada Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką., zgodnie ze swoim regulaminem.

 • 5.4.

  W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku Restauracji Appassionata czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży Restauracja Appassionata z powodu zapłaty za bilety po wyznaczonym czasie (72h), Restauracja Appassionata nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie i wyznaczonym miejscu

06 FAKTURA

 • 6.1.

  W przypadku otrzymania przez Restaurację Appassionata całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 10 dni od złożenia i opłacenia zamówienia. Faktura VAT jest przesyłana listem ekonomicznym na adres podany przez Klienta. Istnieje również możliwość wysyłki Faktury VAT w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta.

07 WSTĘP I UCZESTNICTWO

 • 7.1.

  Organizator oraz właściciel obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

 • 7.2.

  Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów są zabronione.

 • 7.3.

  Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkodzić słuch.

 • 7.4.

  Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

08 ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI

 • 8.1.

  W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów Restauracji Appassionata poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  W przypadku zakupu Produktów Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Restaurację Appassionata na adres spółki lub na adres e-mail kontakt@appassionata.com.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do regulaminu.
  Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Restauracji Appassionata.

 • 8.2.

  W przypadku zwrotu Biletu, Restauracji Appassionata będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny za bilet w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez Restaurację Appassionata.
  W przypadku odwołaniu wydarzenia lub zmianie jej daty, lub godziny, Restauracji Appassionata podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

 • 8.3.

  Aby dokonać zwrotu biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: kontakt@appassionata.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer transakcji. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez Restaurację Appassionata informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając Restauracji Appassionata email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.
  W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Restauracji Appassionata ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.
  W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem dowodu zakupu.

09 REKLAMACJE

 • 9.1.

  Reklamacje związane z zakupem biletu lub produktu w systemie dystrybucji biletów mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@appassionata.com.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Restauracja Appassionata, ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków.

 • 9.2.

  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Restaurację Appassionata następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

 • 9.3.

  W przypadku nieuznania przez Restaurację Appassionata reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
  Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 10.1.

  Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Restauracji Appassionata, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. eBilet nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

11 PRAWO WŁAŚCIWE

 • 11.1.

  Transakcje kupna biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12 DANE OSOBOWE

 • 12.1.

  Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Cichoń z siedzibą w Radzionkowie, przy ulicy Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@appassionata.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Restauracja Appassionata Anna Cichoń, ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi zakupu biletów (np. wyboru miejsc), dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Restauracji Appassionata. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów. Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Restauracja Appassionata działaniami realizowanymi w imieniu Restauracji Appassionata, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym Restauracja Appassionata zleciła np. prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics, oraz w związku z wysyłką mailingu informacyjnego o wysyłce przy wykorzystaniu Freshmaila. Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Restauracja Appassionata do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Restauracji Appassionata, okres na jaki została udzielona zgoda. Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Restauracja Appassionata, Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod@appassionata.com.pl.

13 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 13.1.  Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Anna Cichoń
  ul. Anieli Krzywoń 1
  41-922 Radzionków
  kontakt@appassionata.com.pl

  –Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ……………………………………………………………..
  data odbioru przesyłki to ……………………………………………………………..
  imię i nazwisko: ……………………………………………………………..
  numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej ceny: …………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Goście,

Z przykrością informujemy o zawieszeniu działalności Appassionaty na czas nieokreślony.